Enterrement

 

Txiv Plig Nyiaj Pov thov hais cov lus nram no rau sawv daws :

 

 

1 Tas tsoom Hmoob huv tib si yog kuv cov tub ki,

cov ntseeg thiab cov tsis tau los ntseeg huv tib si.

 

Thaum kuv puv 120 xyoo, kuv vam tias sawv daws yuav
nta kuv lub ntees zoo li Hmoob ua rau ib leeg txiv los ib tug laus.

 

Kuv vam tias nej sawv daws yuav thov Ntuj tsis tseg rau kuv.

 

2 Kuv kuj tau hais ob peb lo lus rau sawv daws, muab tso
rau tim As Mes Lis Kas teb. Txog caij txog nyoog mas lawv yuav
muab qhib rau sawv daws hnov.

 

Pontmain, lub 8 hli, tim 15, ntuj 2006.